REKLAMACE

Reklamační řád společnosti PERAMEA, s.r.o.

IČ: 056 90 871?
Se sídlem: Pod stanicí 606/7, Hostivař, 102 00 Praha 10
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 269023
(dále jen jako „PERAMEA, s.r.o.“)
(dále jen jako „Zhotovitel“)

I. Všeobecná ustanovení

 • Tímto Reklamačním řádem (dále také jako „Řád“) se řídí záruční podmínky a práva objednatele (dále jen jako „Objednatel“) při uplatňování reklamace na vyrobené Dílo dle obchodních podmínek Zhotovitele v záruční době, který je vydán v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOS“).
 • Poskytovatel záruky je Zhotovitel, tj. společnost PERAMEA, s.r.o., IČ: 056 90 871, se sídlem: Pod stanicí 606/7, Hostivař, 102 00 Praha 10.
 • Jednotlivé definice pojmů jsou uvedeny v odstavci II. Obchodních podmínek a Smlouvy o díle.
 • Příjemcem záruky je Objednatel, který si u Zhotovitele objednal výrobu Díla definovaného v Obchodních podmínkách, a to na Zakázku a současně toto Dílo převzal a zaplatil. Za Objednatele je považována fyzická nebo právnická osoba, se kterou je uzavřená Smlouva.
 • Tento reklamační řád je v plném znění zveřejněn na webových stránkách Zhotovitele (www.peramea.cz). 
 • Předání tohoto Řádu Objednateli, jeho doručení poštou či elektronickými prostředky nebo zveřejnění na přístupném místě (internetové stránky společnosti) považují Smluvní strany za seznámení se s aktuálně platným reklamačním řádem.
 • Objednatel souhlasí a je srozuměn s Reklamačním řádem, se kterým byl seznámen před uzavřením Smlouvy popřípadě před učiněním Zakázky. Za souhlas s tímto Řádem se považuje samotné uzavření Smlouvy.

II. Uplatnění nároků z reklamace

 • Každá reklamace Díla musí být uplatněna písemně prokazatelnou formou (doporučeným dopisem nebo e-mailem) na adresu sídla Zhotovitele s uvedením: čísla zakázky (uzavřené konkrétní smlouvy), podrobného popisu reklamované vady, přesné adresy, jména a tel. kontaktu na Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejdéle však v záruční době, tj. 24 měsíců.
 • Jestliže Objednatel neuplatní řádně reklamaci podle výše uvedených podmínek a ve stanoveném termínu, má Zhotovitel právo reklamaci neuznat jako oprávněnou.
 • Do záruky nejsou zahrnuty žádné osobní újmy ani jiné nepřímé škody. Reklamovat lze pouze Dílo, na němž je vada.
 • V případě, že Objednatelem reklamovaná vada není uznána jako vada oprávněná, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s vyřizováním reklamace (zejména cestovné, poštovné, provozní náklady, náklady na příp. znalecké posudky atd.) a v případě provedení opravy i nákladů na opravu Díla či jeho části. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit.
 • Při jakémkoliv cizím zásahu do Díla vyjma samotného Zhotovitele pozbývá platnosti záruka v plném rozsahu a Objednatel se vystavuje nebezpečí znehodnocení Díla.
 • V případě, kdy Dílo bude mít vadu nebránící jeho běžnému užívání a tato vada se ukáže neodstranitelnou, kdy by výroba celého Díla nesla nepřiměřeně vysoké náklady, bude Objednateli místo výroby nového Díla poskytnuta přiměřená sleva z Ceny díla.
 • V případě odstoupení od Smlouvy o díle, jsou povinni účastníci Smluvní strany vydat si vzájemná plnění.

III. Záruka

 • Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednateli. V případě, kdy odmítne Objednatel Dílo bezdůvodně převzít, běží záruční doba od dne, kdy mu bylo Zhotovitelem umožněno Dílo převzít. Do záruční doby se nepočítá doba ode dne přijetí reklamace Zhotovitelem do doby, kdy reklamovaná vada byla odstraněna.
 • Standardní doba pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Tato doba může být Zhotovitelem jednostranně prodloužena, a to v případě výroby nových částí čí prvků v rámci reklamace, dodání nových dílů subdodavatelem či v případě, kdy jiné důvody brání provedení vyřízení reklamace do 30-ti dnů od nahlášení.
 • Prodloužení doby vyřízení reklamace bude Objednateli oznámeno telefonicky či emailem. Objednatel s tímto postupem souhlasí.
 • Odpovědnost za vady zboží, díla
 • Dodavatel neodpovídá za vady Díla zjištěné po předání Díla způsobené:
  • rozdílností odstínů barev, díky rozdílnosti zobrazení na elektronických zařízeních, to stejné se týká rozdílnosti vhledu materiálu (tj. kůže, kování, atd.) zobrazeného na elektronickém zařízení Objednatele;
  • mechanickým poškozením, nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí Díla, nevhodným užíváním Díla nebo manipulací, nedodržením návodu údržbu, viz. Návod k a údržbě je součástí Díla;
  • vyšší mocí (zejména požáry, kroupy, záplavy, a podobně;
  • poškozením Díla deformací či jinou mechanickou změnou;
  • zanedbání údržby Díla, či zašpinění Díla po dobu jeho užívání;
  • dále se za vadu nepovažuje odchylka ve velikosti Díla nepřesahující 5%, či jiné drobné odchylky;
  • přirozené opotřebení materiálu.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které mohly být zjištěné Objednatelem již při jeho převzetí.
 • V případě dodání Díla přepravní společností, kdy obal Díla jeví poškození je Objednatel povinen takové Dílo odmítnou k převzetí a neprodleně o tomto písemně (doporučeným dopisem, nebo e-mailem) informovat Zhotovitele.
 • Nedodržením podmínek a pokynů vydaných Zhotovitelem pro přepravu, skladování, údržbu a užívání, ztrácí Objednatel či oprávněný vlastník Díla nárok na záruky v souladu s ustanovením reklamačního řádu.
 • V okamžiku zjištění vady je zákazník povinen zajistit uchování Díla ve stavu zjištění reklamace (tzn. neodstraňovat vady prvku vlastními silami) až do okamžiku předání reklamované vady zpět Zhotoviteli. Bude-li Objednatel či opravný vlastník vlastními silami odstraňovat vady, může dojít k trvalému poškození a reklamovaná vada nebude uznána.
 • Po obdržení reklamace je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli. V případě, že ano, bude ihned zahájeno odstranění vady, a to ve lhůtě 30 dnů.

IV. Způsoby vyřízení oprávněných nároků zákazníka

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od Smlouvy o dílo, může Zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu opravou Díla. Neodstraní-li Zhotovitel vadu zboží včas nebo vadu Díla odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu, anebo může od Smlouvy o díle odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník měnit bez souhlasu Zhotovitele.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o díle, má Objednatel právo:
  • na odstranění vady dodáním chybějící části Díla;
  • na odstranění vady opravou Díla;
  • na přiměřenou slevu z Ceny díla nebo
  • odstoupit od Smlouvy o díle.
 • Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zhotovitel změnit bez souhlasu Objednatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, nebo může od Smlouvy o díle odstoupit.
 • Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Pokud Objednatel požaduje prověření jakosti Díla nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s provedením zkoušek.
 • Nárok Objednatele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením Ceny díla ze strany Objednatele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany Objednatele.
 • Objednatel je srozuměn s výjimkami ze záruky a bez výhrad s nimi souhlasí.
 • Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.5.2017. Účinnosti nabývá dnem uzavření příslušné Smlouvy o dílo, jejíž je součástí.