OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky spolu se smlouvou o díle společnosti PERAMEA, s.r.o.

IČ: 056 90 871
Se sídlem: Pod stanicí 606/7, Hostivař, 102 00 Praha 10
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 269023
(dále jen jako „PERAMEA, s.r.o.“)
(dále jen jako „Obchodní podmínky“)

I. Preambule

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník v aktuálním platném znění a zákonem č. 634/1992, Sb., zákon o ochraně spotřebitele v aktuálním platném znění.
 • Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník.

II. Definice pojmů

 • Zhotovitel je výše uvedená společnost PERAMEA, s.r.o. Společnost PERAMEA, s.r.o. vyrábí na zakázku/objednávku kožené zboží a toto následně dodává objednateli (dále jen jako „Zhotovitel“).
 • Objednatelem je fyzická či právnická osoba, která učiní objednávku/zakázku přes internetové stránky společnost PERAMEA, s.r.o. (dál jen společně jako „Objednatel“).
 • Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Objednatel, který je spotřebitelem a Objednatel, který není spotřebitelem.
 • Objednatel fyzická osoba se nazývá spotřebitel, resp. je jím každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. (dále jen jako „Objednatel FO“ nebo jen jako „Spotřebitel“).
 • Objednatel právnická osoba, či fyzická osoba podnikající, není považována za Spotřebitele. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen jako „Objednatel PO“).
 • Zakázka znamená uskutečnění objednávky na zhotovení kožených výrobků na základě konkrétního požadavku Objednatele, který je přesně definován v zakázce, tj. typ výrobku, materiál, barva, atd., které si sám Objednatel „nakonfiguruje“ (dále jen jako „Zakázka“).
 • Smluvními stranami této smlouvy o dílo jsou Zhotovitel a Objednatel (dále jen „Smluvní strany“).
 • Dílem je míněno zhotovení kožených výrobků na Zakázku, předně se jedná o kabelky, peněženky, pásky, kožené šperky, aj., které si navrhne sám Objednatel, vybere druh, barvu a zpracování kůže, a to prostřednictvím webových stránek společnosti PERAMEA, s.r.o. (dále jen jako „Dílo“).
 • Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž účelem je v tomto případě zhotovení koženého zboží. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Zhotovitel provede Dílo osobně, anebo prostřednictvím svého subdodavatel (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
 • Cenou díla se rozumí sjednaná cena za provedení/zhotovení Díla, předně kožených výrobků. Tuto cenu Objednatel akceptuje tím, že po provedení Zakázky mu bude tato cena sdělena a Objednatel s touto cenou svou akceptací, tj. odeslání Zakázky souhlasí (dále jen jako „Cena díla“).

III. Obecná ustanovení

 • Smlouva o díle vzniká, resp. se uzavírá odesláním Zakázky Spotřebitelem či Objednatelem PO a přijetím Zakázky Zhotovitelem. Toto přijetí Zhotovitel neprodleně Objednateli potvrdí informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik Smlouvy o dílo však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu o dílo (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Před zasláním Zakázky Zhotoviteli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Zakázky Zhotoviteli vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Zakázky. Zakázku odešle Objednatel Zhotoviteli kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 • Není-li Objednatel Spotřebitelem, návrhem na uzavření Smlouvy o díle je odeslaná Zakázka zboží Objednatelem PO a samotná Smlouva o dílo je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Zhotovitele Objednateli PO s tímto jeho návrhem. Uzavřením Smlouvy o díle, Objednatel PO stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu (který je samostatně uveden na webových stránkách Zhotovitele), a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a reklamační řád je Objednatel PO dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Zakázky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Zhotovitel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Díla, jiných podkladů apod.). Zhotovitel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Objednatele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Objednatelem.
 • Zhotovitel si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit Zakázku nebo její část před uzavřením Smlouvy o dílo, na základě dohody s Objednatelem, v těchto případech: (i) Zakázku není možné vyrobit, např. z důvodu aktuálního nedostatku materiálnu, např. typu kůže, kování, aj. (ii) nebo se výrazným způsobem změnila cena materiálu Díla. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou částku Ceny díla, bude mu tato částka vrácena a k uzavření Smlouvy o dílo tak nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

IV. Cena díla

 • Cena díla je stanovena ceníkem Zhotovitele a tato je vygenerována na základě učiněné Zakázky ještě před jejím odesláním Zhotoviteli, a to přímo v „konfigurátoru“ uvedeném na webových stránkách Zhotovitele www.peramea.cz, kdy Objednatel tuto Cenu díla akceptuje odesláním Zakázky.
 • Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli zálohu za učiněnou Zakázku minimálně ve výši 45% z celkové Ceny díla (dále jen jako „Záloha“). Tato Záloha je nevratná. Ze strany Zhotovitele bude vystaven daňový doklad, resp. zálohová Faktura, a to se všemi zákonnými náležitostmi daňového dokladu (dále jen „Zálohová faktura“). Objednatel je také oprávněn zaplatit i celou Cenu díla před jejím vyhotovením. Ze strany Zhotovitele bude v takovém případě vystaven daňový doklad, resp. Faktura, a to se všemi zákonnými náležitostmi daňového dokladu (dále jen „Faktura“).
 • Jakmile bude připsána Záloha či celá Cena díla na účet Zhotovitele, začne Zhotovitel se zpracováním/výrovou samotného Díla.
 • Záloha pak bude ze strany Zhotovitele započítána do celkové Ceny díla a Cena díla o tuto částku bude ve výsledku ponížena. Vždy však bude vystaven daňový doklad, a to Zálohová faktura nebo konečná Faktura.
 • Zbylá Cena díla bude zaplacena při převzetí Díla ze strany Objednatele.
 • Pokud bude ze strany Objednatele zaplacena Záloha ve výši 45 % Ceny díla a následně Objednatel od Zakázky odstoupí, nebo nepřevezmete Dílo od přepravní společnosti, bude Objednateli účtována celá Cena díla, kdy tuto je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli na základě zaslané výzvy a vystavené Faktury. Jinak může být tato zbylá Cena díla vymáhána po Objednateli, a to i následně soudně.

IV. Vady Díla

 • Právem z vadného plnění, je zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.
 • Jakost při převzetí Zakázky. Pokud má převzatá Zakázka nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zakázky, za které Zhotovitel odpovídá.
 • Objednatel může u Zhotovitele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí Díla podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu). Není-li oprava možná, na základě odstoupení od Smlouvy o dílo může Objednatel požadovat vrácení ceny za zhotovení Díla v plné výši.
 • Během šesti měsíců od převzetí Díla se předpokládá, že vada Díla existovala již při převzetí Díla. Zhotovitel není povinen nároku Objednatele vyhovět, pokud se prokáže, že Objednatel před převzetím Díla o vadě Díla věděl nebo ji sám způsobil. U již použitého či používaného Díla, neodpovídá Zhotovitel za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zhotoveného Díla, na které byla poskytnuta sleva, Zhotovitel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší Cena díla sjednána. Místo práva na opravu Díla má Objednatel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 • Dílo, se nepovažuje za vadné v případě, že Objednatel shledal rozdílnost odstínů barev, díky rozdílnosti zobrazení na elektronických zařízeních, to stejné se týká rozdílnosti vhledu materiálu zobrazeného na elektronickém zařízení Objednatele, v takovém případě se nevztahuje na Dílo záruka a takovou uplatněnou reklamaci nelze uznat. Vzhledem k tomu, že Dílo je vyráběno z kůže, může tak dojít k rozdílnosti vzhledu materiálu. Pokud by měl materiál, z kterého bylo Dílo zhotoveno vady, vztahuje se na ně záruka za tyto vady a je možné uplatnit tyto vady v rámci reklamace. Kůže je přírodní produkt a z toho důvodu se musí na tuto skutečnost brát zřetel. Co se týká uplatnění reklamace v oblasti detailů, které si sám Objednatel vybral a navolil v „konfigurátoru“ tak, na tyto se záruka nevztahuje a nejedná se tak o vadu Díla a takové případné reklamaci nebude vyhověno. O vadu Díla by se jednalo pouze v případě, že by části Díla (tj. např. kování, zapínání, atd.) byly poškozeny či byly nefunkční. Nicméně pokud nebude Objednatel spokojený např. s délkou uch apod., které si sám přímo navolil, má Objednatel právo individuálně se domluvit se s Zhotovitelem na úpravě. Bude-li to proveditelné, bude se v rámci spokojenosti poskytované služby Zhotovitel snažit požadavku na úpravu Díla vyhovět. V případě akceptace provedení úpravy Díla, bude také sjednána cena a doba úpravy Díla, a to prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem, odsouhlasená oběma Smluvními stranami. Dále se nepovažuje za vady následné mechanické poškození, nesprávná údržba po okamžiku předání a převzetí Díla, nevhodné užívání Díla nebo manipulace, nedodržením návodu k údržbu. Dále pak vady vzniklé vyšší mocí (zejména požáry, kroupy, záplavy, a podobně, poškození Díla deformací a jiné změny).
 • V případě řádné reklamace je Zhotovitel povinen tuto reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě od převzetí reklamovaného Díla, tj. do 30 dnů. Zhotovitel se však bude snažit vždy vyřídit reklamaci v co nejkratší lhůtě.

V. Zákonná práva z vad

 • Podrobný reklamační řád je samostatně uveden zde na stránkách Zhotovitele wwww.peramea.cz.
 • Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po převzetí Díla maximálně v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může Objednatel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy o dílo (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  - Bezplatné odstranění vady opravou;
  - V případě chybějící části Díla, dodání této chybějící části Díla;
  - Přiměřenou slevu ze sjednané Ceny díla;
  - Nebo vrácení Ceny díla na základě odstoupení od této Smlouvy o díle.
 • Podstatné je takové porušení Smlouvy o dílo, o němž strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Objednatel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny díla.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Dílo větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Objednatel uplatnit právo na slevu z Ceny díla, nebo odstoupit od této Smlouvy o dílo a požadovat vrácení zaplacené Ceny díla oproti vydání Díla Zhotoviteli.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení případného návodu.
 • Způsob uplatnění reklamace bude probíhat tak, že objednavatel v případě reklamace Díla kontaktuje Zhotovitele e-mailem nebo telefonem a s tímto domluví termín převzetí reklamovaného Díla, kdy Objednatel zajistí na vlastní náklady převzetí reklamovaného Díla, a to prostřednictvím společnosti DPD. Popřípadě může Objednatel uplatnit reklamaci tak, že Dílo zašle na vlastní náklady na adresu: Peramea s.r.o., Pod stanicí 7, 102 00  Praha 10.
 • Náklady na vyřízení reklamace vadného Díla způsobeného ze strany Zhotovitele nese Zhotovitel.

V. Odstoupení od Smlouvy o dílo

 • Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, poruší-li svou povinnost Dílo dokončit a předat Objednateli po dobu přesahující 7 týdnů.
 • Dále může Objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo pokud:

  - Proti Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb.;
  - Zhotovitel vstoupí do likvidace.
 • Za den odstoupení od Smlouvy o dílo se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
 • Odstoupením od Smlouvy o dílo nejsou dotčena práva Smluvních stran na případnou náhradu škody.

VI. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů Objednatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Zhotovitelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Smlouvy. Objednatel má právo být informován, jaké údaje o něm Zhotovitel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Objednatel může Zhotoviteli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Jednotlivé Smlouvy o dílo jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dílo. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.
 • Zhotovitel je oprávněn k výrobě zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Zhotovitele, v den uzavření Smlouvy o dílo. Zakázka Objednatele je po svém potvrzení jako uzavřená Smlouva o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Objednateli. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zhotovitele.
 • Tyto Obchodní podmínky Objednateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Smlouvy o dílo Objednatel přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Zakázky včetně Ceny díla uvedeného potvrzené Zakázce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Objednatel tímto prohlašuje, že se seznámil v celém rozsahu s OP Zhotovitele a tyto v plném rozsahu akceptuje a tímto také uzavírá Smlouvu od díle.